OFERTA

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ.


ZAKRES USŁUG OBEJMUJE M.IN.: • Outsourcing BHP
 • Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) oraz okresowe BHP
 • Szkolenia z zakresu PPOŻ.
 • Oceny ryzyka zawodowego
 • Dokumentację powypadkową
 • Reprezentowanie interesów Przedsiębiorstwa podczas kontroli (PIP, PIS)
 • Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Instrukcje BHP dla stanowisk pracy
 • Audyt BHP i PPOŻ.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP i PPOŻ.
 • Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Wymagania prawne dotyczące przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.


Na podstawie art. 20911 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.),pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.


Organizacja szkolenia:


Szkolenie p.poż. organizowane jest w formie kursu, którego program oraz czas trwania jest dostosowany do potrzeb klienta po wcześniejszym ustaleniu. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu oszacować prawdopodobieństwo występowania zdarzeń niepożądanych w wyniku wykonywanej pracy, zdarzenia te powodują straty poprzez wystąpienie u pracowników niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w miejscu pracy.


W praktyce ocena ryzyka zawodowego oznacza systematyczne identyfikowanie monitorowanie i badanie warników pracy w celu określenia zagrożeń które mogą występować w miejscu pracy.

Jeśli pracownik Państwa firmy uległ wypadkowi konieczne jest zrobienie dokumentacji powypadkowej. Za sporządzenie dokumentacji powypadkowej odpowiedzialny jest pracodawca. Kompletna dokumentacja powypadkowa zawiera:


- powołanie zespołu powypadkowego


- szkice i fotografie z miejsca wypadku


- klasyfikacje prawną wypadku


- zarządzenie powypadkowe eliminujące lub ograniczające powstanie podobnego zdarzenia w przyszłości


- założenie rejestru wypadków przy pracy


- przygotowanie dokumentacji do ZUS


,,Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;


- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):


- w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;


- podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;


- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy”

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych - "rozumie się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń"


Porozumienie w sprawie IBWR - porozumieniedlabezpieczenstwa.pl


Obowiązek sporządzenia IBWR dotyczy zakresu prac określonych w Prawie Budowlanym (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) art. 21a ust. 2 tj. prac:


- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;


- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;


- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;


- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;


- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;


- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;


- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;


- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;


- wymagających użycia materiałów wybuchowych;


- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.


Przed przystąpieniem do wykonywania wymienionych powyżej prac, każdy wykonawca ma obowiązek opracować IBWR oraz zapoznać z nią wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace.


IBWR-ki są wymagane na kontraktach. Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót są jednym z elementów skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy.


Przed przystąpieniem do wykonywania prac podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Wykonawcy Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót dla prac wynikających z:


- ogólnego oszacowania ryzyka, które znajduje się w planie BIOZ,


- szczegółowego oszacowania ryzyka przygotowanego przez podwykonawcę,


- ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane art. 21a. ust2.

W ramach usług PPoż oferujemy również opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie należy mylić z instrukcjami planszowymi postępowania na wypadek pożaru również wywieszanymi w obiektach. Wymóg taki stawia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.


UWAGA! Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. r 109, poz.719).

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:


- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,


- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,


- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,


- udzielania pierwszej pomocy.

Opracujemy, dokonamy korekty lub zaktualizujemy plan BiOZ. Zapewniamy profesjonalne wsparcie związane z opracowaniem, aktualizacją, korektą planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ). Szybko i sprawnie opracujemy, poprawimy, zaktualizujemy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) na każdy Kontrakt.


Obowiązek sporządzenia planu BiOZ spoczywa na kierowniku budowy. Kierownik budowy zapewnia sporządzenie planu BiOZ. Kierownik Budowy może powierzyć sporządzenie planu BiOZ firmie posiadającej doświadczenie i kompetencje w tym zakresie.


Plan BiOZ jest sporządzany w oparciu o informację BiOZ, którą projektant zawiera w projekcie budowlanym. Plan BiOZ powinien być sporządzony przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać warunki prowadzenia robót i specyfikę obiektu budowlanego.


Kierownik budowy obowiązany jest do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BiOZ i przyjęciu obowiązku kierownika budowy. To oświadczenie inwestor powinien załączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.


Po zapoznaniu się z Planem BiOZ, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nim. Opracowanie i aktualizacja planu BiOZ należy do obowiązków Wykonawcy i Podwykonawców, daje możliwość skutecznego przekazania niezbędnych wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji pracy na kontrakcie i ograniczenia ryzyka powstania wypadku.

Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860,Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Częstotliwość szkoleń okresowych w zakresie BHP
Zajmowane stanowisko w zakładzie pracy: Częstotliwość szkolenia okresowego, nie rzadziej niż: Forma szkolenia:
Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści raz na 5 lat kurs,
seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych raz na 5 lat
Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP
Pracownicy administracyjno - biurowi i inni nie wymienieni w tabeli raz na 6 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata intruktaż stanowiskowy
+
wykład
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczegónie niebezpieczne * raz na 1 rok

*Prace szczególnie niebezpieczne:


· Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego  części


· Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych


· Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych


· Prace na wysokości

PROFESJONALNE SZKOLENIA I KURSY W DOBRYCH CENACH

PEWNIE - BEZPIECZNIE - PROFESJONALNIE